Naturreservat Notteryd

Området har en rik kulturhistoria. Här finns bland annat länets enda fornborg, nämligen Gripeberg.

Gripeberg anlades redan under bronsåldern och moderna arkeologiska utgrävningar visar att den kan ha använts som ett hägnat grav- eller kultområde. Naturreservatet har höga naturvärden knutna till öppna gräsmarker och skog med gamla och multnande träd.

Områdets historik som militärt övningsområde har gjort att skogarna inte har blivit utsatta för modernt skogsbruk. Militärens verksamhet har också resulterat i att skogarna ofta är glesa och ljusöppna. Senare tiders stormar har lett till att stora partier med framförallt gran har stormfällts. Skogarna består av tallar och har blåbärsris på marken. Det finns mycket mossa, svampar och lavar i området, till exempel grön sköldmossa, vedtrappmossa, trådticka och bokkantlaven.

Det finns även gott om växter, som slåtterfibbla, svinrot, jungfrulin, nattviol och mandelblom, på de ställen som är mer öppna i reservatet. Notteryd är även boplats åt många insekter, som till exempel bastardsvärmare, silverblåvinge och citronfläckad kärrtrollslända. När det gäller fåglar är fiskgjuse, storlom, sparvuggla, spillkråka och tofsmes några av de arter som finns i området. Det finns flera grillplatser i reservatet och även vandringsstigar, bland annat går Sigfridsleden genom reservatet.

Naturreservatet sköts av Länsstyrelsen Kronoberg.

Mer information

Notteryds Naturreservat
355 92 Växjö Växjö

HÄR ÄR NÅGRA FLER TIPS FRÅN OSS!

Sidan uppdaterades den