Naturreservat Helgö

Helgö är Helgasjöns största ö. Den östra halvan är naturreservat tillsammans med omkringliggande vatten med öar. Naturen är varierande med tallmosse, bokskogar och blandbarrskogar. Här finns även ett flertal lav- och mossarter och ett rikt fågelliv.

Helgö har en rik kulturhistoria vilket åker- och betesmark och en mängd fornlämningar vittnar om. Det finns många stenrösen och stensättningar som troligtvis är gamla gravar. På en del håll finns spår av hällkistor. Fördjupningar i sten som troligen är uthuggna av människor, så kallade hålgropar och älvkvarnar, förekommer också samt områden med fossila åkrar med hundratals röjningsrösen. På Helgö finns det gott om strövstigar och även gott om grillplatser.

Naturreservatet består av både tallmosse, bokskogar, blandbarrskogar, stränder, betesmark och åker. Det finns även lite ädellövskog med bland annat ek, men även lövträden asp och björk. Du kan ha turen att hitta svamp, blåbär och hjortron här också. När det gäller fåglar är några av arterna i området storlom, fiskgjuse, lärkfalk, spillkråka, stenknäck och dubbeltrast.

Naturreservatet sköts av Länsstyrelsen Kronoberg.

Mer information

Helgö Naturreservat
352 63 Växjö Växjö

HÄR ÄR NÅGRA FLER TIPS FRÅN OSS!

Sidan uppdaterades den